Skip to content Skip to footer

Akvizicije i njeni sinonimi

Kada govorimo o prodajama i kupovinama firmi često na tržištu možemo čuti termine kao što su
akvizicije, preuzimanja, prodaja biznisa, prodaja firme itd. To su zapravo sve sinonimi za jednu istu
operaciju a to je prodaja ili kupovina nekog biznisa tj. neke firme, na engleskom acquisitions, acquisitions and mergers ili skraceno M&A.

Spajanje ili pripajanje (Merger) je proces koji zapravo dolazi nakon završenog procesa akvizicije tj. kada jedna kompanija kupi drugu i ona postane njen deo tj. kompanija kupac absorbuje kompaniju koju je kupila po principu A + B = A. Naj jednostavnije rečeno kupljena kompanija B se utapa (sa svom svojom imovinom, resursima, ljudstvom) u kompaniju A koja je izvršila kupovinu. Naravno, postoji jos mnogo opcija nakon prodaje firme a jedna, i vrlo česta, jeste da kuplena firme nastavlja da radi kao i ranije iako je promenila vlasnika.

Zašto akvizicije, zašto kompanije odlučuju da kupe druge kompanije?

Rast i razvoj preduzeća su obaveza kao i nužni uslov opstanka jednog preduzeća na tržištu. Shodno tome, razna preduzeća koriste razne razvojne strategije, a akvizicije, kao jedna od strategija su među najdinamičnijim i najkomplesnijim pojavama globalne prakse.

M&A (mergers & acquisitions) je eksterni metod rasta.

Dva su osnovna cilja zašto se ljudi odlučuju za akviziciju (prodaju firme) ili merger (spajanje firme sa nekom drugom firmom), kao razvojnu strategiju:

  • Startegijski – rast kao sredstvo za ostvarivanje drugih ciljeva kroz nabavku opreme, mašina,
    sirovina … novi kanali distribucije (tržište), dolazak do naučno tehničkih i isitraživčko razvojnih
    rezultata, kadrovi ….
    Ulazak na nova tržišta od izuzetnog značaja i bez poslovnih gubitaka od par godina i/ili eliminacija konkurencije.
    Povećanje operativne efikasnosti kao prednost rasta putem M&A.
  • Finansijski – povećanje prihoda od prodaje, povećanje dobiti, smanjivanje troškova i cena, cene akcija na berzi, smanjivanje kamatne stope i time ukupnih troškova kapitala. Putem M&A predezeće postaje veće i atraktivnije za kreditore i investitore, čime se mogu ostvariti jeftiniji izvori finansiranja.

Author